ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 3.50 trang 166 SBT Hình học 10

Giải bài 3.50 tr 166 SBT Hình học 10

Cho đường tròn (C): x+ y2 - 2x - 6y + 6 = 0 và điểm M(2;4).

a) Chứng minh rằng điểm M nằm trong (C) ;

b) Viết phương trình đường thẳng d đi qua M và cắt đường tròn (C) tại hai điểm A, B sao cho M là trung điểm của đoạn AB.

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) (C): x2 + y- 2x - 6y + 6 = 0

⇒ (C) có tâm I(1;3) và bán kính R = 2.

IM = \(\sqrt 2 \) < R ⇒ M nằm trong (C)

b) Đường thẳng d cắt đường tròn (C) tại hai điểm A, B sao cho M là trung điểm của đoạn thẳng AB ⇒ d ⊥ IM tại M

Phương trình đường thẳng (d) qua M(2;4) và nhận vectơ IM = (1; 1) làm vectơ pháp tuyến

⇒ d: 1.(x - 2) + 1.(y - 4) = 0

⇒ d: x + y - 6 = 0

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.50 trang 166 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1