ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 3.66 trang 168 SBT Hình học 10

Giải bài 3.66 tr 168 SBT Hình học 10

Cho đường thẳng Δ có phương trình tham số \(\left\{ \begin{array}{l}
x = 5 - \frac{1}{2}t\\
y =  - 3 + 3t
\end{array} \right.\)

Một vectơ chỉ phương của Δ có tọa độ là:

A. (-1;6)                   B. (\(\frac{1}{2}\);3)

C. (5;-3)                   D. (-5;3)

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đáp án: A

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.66 trang 168 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1