MOBILEAPP

Bài tập 7 trang 121 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 7 trang 121 SGK Hình học 10 NC

Đường thẳng nào song song với đường thẳng \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
{x = 3 - t}\\
{y =  - 1 + 2t}
\end{array}} \right.\)

(A) \(\left\{ \begin{array}{l}
x = 5 + t\\
y = 2t
\end{array} \right.\)

(B) \(\left\{ \begin{array}{l}
x = 5 + t\\
y =  - 2t
\end{array} \right.\)

(C) \(\left\{ \begin{array}{l}
x = 5 - 2t\\
y = t
\end{array} \right.\)

(D) \(\left\{ \begin{array}{l}
x = 5 + 4t\\
y = 2t
\end{array} \right.\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Véc tơ chỉ phương của đường thẳng \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
{x = 3 - t}\\
{y =  - 1 + 2t}
\end{array}} \right.\) là \(\vec u = \left( { - 1;2} \right)\)

Chọn (B).

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 121 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
  • Lê Tấn Thanh

     Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn (T) có phương trình \(4x^2+4y^2-58x-5y+54=0\) . Trên cạnh AB lấy điểm M (M khác với A, B) và trên cạnh AC lấy điểm N (N khác với A, C) sao cho BM CN . Gọi D, E theo thứ tự là trung điểm của BC và MN. Đường thẳng DE cắt các đường thẳng AB, AC theo thứ tự tại P, Q. Tìm tọa độ các điểm A, B, C biết \(P\left ( \frac{3}{2};1 \right ),Q\left ( \frac{1}{2};1 \right )\) và tung độ của A là một số nguyên.

    Theo dõi (0) 1 Trả lời
  • Lan Ha

    Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho tam giác ABC có phương trình đường thẳng chứa cạnh BC là: x-2y-4=0. Gọi D, E lần lượt là hình chiếu vuông góc của B lên AC, AI với I là tâm đường tròn ngoại tiết tam giác ABC. Tìm tọa độ các điểm A, B, C biết D(2;2;), E(-1;-4) và điểm B có hoành độ âm.

    Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA