ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 5 trang 120 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 5 trang 120 SGK Hình học 10 NC

Đường thẳng nào không cắt đường thẳng 2x+3y−1 = 0?

(A) \({2x + 3y + 1 = 0}\)

(B) \({x - 2y + 5 = 0}\)

(C) \({2x - 3y + 3 = 0}\)

(D) \({4x - 6y - 2 = 0}\)

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có đường thẳng 2x+3y+1 = 0 song song với đường thẳng 2x+3y−1 = 0 nên không cắt 2x+3y−1 = 0.

Chọn (A).

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 120 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1