ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 3.93 trang 172 SBT Hình học 10

Giải bài 3.93 tr 172 SBT Hình học 10

Với giá trị nào của m thì phương trình sau đây là phương trình của đường tròn x+ y2 - 2(m + 2)x + 4my + 19m - 6 = 0?

A. 1 < m < 2                            B. -2 ≤ m ≤ 1

C. m < 1 hay m > 2                  D. m < -2 hay m > 1

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Giải điều kiện a2 + b2 – c > 0 ta được: m < 1 hay m > 2.

Đáp án: C

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.93 trang 172 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1