ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 3.70 trang 169 SBT Hình học 10

Giải bài 3.70 tr 169 SBT Hình học 10

Cho đường thẳng d có phương trình tổng quát: 3x + 5y + 2017 = 0. Khẳng định nào sau đây là sai?

A. d có vectơ pháp tuyến \(\overrightarrow n  = \left( {3;5} \right)\).

B. d có vectơ chỉ phương \(\overrightarrow u  = \left( {5; - 3} \right)\).

C. d có hệ số góc \(k = \frac{5}{3}\).

D. d song song với đường thẳng 3x + 5y = 0

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đường thẳng Δ: 3x + 5y + 2017 = 0 có hệ số góc là \(k =  - \frac{3}{5}\). Phát biểu C sai.

Đáp án: C

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.70 trang 169 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1