YOMEDIA

's Profile

01/01/1970

Số câu hỏi
Số câu trả lời
Điểm

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (308)

  • Trần Bảo Việt: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 12 tháng
  • Trần Bảo Việt: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 12 tháng
  • Trần Bảo Việt: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
  • Trần Bảo Việt: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Trần Bảo Việt: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Trần Bảo Việt: câu trả lời vi phạm được phục hồi, user trả lời +10 (+10đ) Cách đây 1 năm
  • Trần Bảo Việt: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
  • Trần Bảo Việt: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
  • Trần Bảo Việt: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
  • Trần Bảo Việt: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF