AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Yếu tố nào sau đây không thuộc về quan hệ sản xuất?

  • A. Quan hệ giữa người với người trong việc sở hữu dối với tư liệu sản xuất.
  • B. Quan hệ giữa người với ngưôi trong việc tổ chức và quản lý sản xuất.
  • C. Quan hệ giữa người với người trong việc phân phối sản phẩm lao dộng.
  • D. Quan hệ giữa người với người trong việc áp dụng các thành tựu khoa học vào sản xuất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>