YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Bổ sung để được một câu đúng: “Theo phép biện chứng duy vật, thực tiễn là. . . của nhận thức"

  • A. Cơ sở, nguồn gốc
  • B. Động lực 
  • C. Mục đích
  • D. Các phương án trả lời còn lại đều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA