YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Theo phép biện chứng duy vật, luận điểm nào sau đây sai?

  • A. Lượng là tính quy định vốn của sự vật.
  • B.

   Lượng nói lên quy mô, trình độ phát triển của sự vật.

  • C.

   Lượng phụ thuộc vào ý chí của con người.

  • D. Lượng tồn tại khách quan gắn liền với sự vật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA