YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Sự chuyển hoá của các mặt đối lộp của mâu thuẫn biện chứng được hiểu như thế nào?

  • A. Cả hai mặt đôi lập hòan tòan không còn tồn tại.
  • B. Mặt đối lập này tiêu diệt mặt đối lập kia.
  • C. Cả hai mặt đối lập tự phủ định chính mình.
  • D.  Cả hai mặt đôi lập đổi chỗ cho nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA