YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Qui luật chuyển hóa từ sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất, vò ngược lại nói lên phương diện nào của sự phát triển?

  • A. Khuynh hướng của sự vận động và phát triển.
  • B. Cách thức của sự vận động và phát triển
  • C. Nguồn gốc của sự vận động và phát triển.
  • D. Động lực của sự vận động và phát triển.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA