YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  BỔ sung để được một câu đúng theo phép biện chứng duy vật: “Tất nhiên lò cái do những nguyên nhân . . .”.

  • A. Bên trong sự vật quyết định, trong cùng một điều kiện nó phải xảy ra như thế chứ không thể khác được.
  • B. Bên ngoài sự vật quyết định, trong cùng một điều kiện nó phải xảy ra như thế chứ không thể khác được.
  • C. Bên trong và bên ngoài sự vật quyết định, trong cùng một điều kiện nó phải xảy ra như thế chứ không thể khác được.
  • D.  Siêu nhiên chi phối mà con người không thể biết được.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA