AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phạm trù “độ” trong quy luật Lượng - chất được hiểu như thế nào?

  • A. Sự biến đổi về chất mà lượng không thay đổi.
  • B. Khoảng giới hạn trong đó sự thay đổi về lượng chưa làm thay đổi căn bản về chất.
  • C. Sự biến đổi về chất và lượng.
  • D. Khoảng giới hạn trong đó sự thay đổi về lượng bất kỳ cũng làm biến đổi về chất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>