ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng xã hội là vấn đề gì?

  • A. Tiêu diệt giai cấp thống trị.
  • B. Giành chính quyền.
  • C.  Xây dựng lực lượng vũ trang để cải cách chính quyền.
  • D.  Vận động quần chúng nhân dân tham gia lực lượng vũ trang.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA