YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Về mặt phương pháp luận, mối quan hệ giữa vật chất và ý thức đòi hỏi điều gì?

  • A. Phải biết phát hiện ra mâu thuẫn để giải quyết kịp thời.
  • B. Phải dựa hên quan điểm phát triển để hiểu được sự vật vận động như thế nào trong hiện thực.
  • C. Phải xuất phát từ hiện thực vật chất và biết phát huy tính năng động, sáng tạo của ý thức.
  • D. Phải dựa trên quan điểm toàn diện để xây dựng kế hoạch đúng và hành động kiên quyết.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA