YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Bổ sung để được một định nghĩa đúng theo chủ nghĩa duy vật lịch sử: “Vĩ nhân là . .."

  • A. Người sinh ra vốn có tư chất thông minh.
  • B. Cá nhân năng lực và phẩm chất kiệt xuất về một lĩnh vực hoạt động nhất đinh.
  • C. Cá nhân được tập thể bầu ra làm người lãnh đạo phong trào cách mạng
  • D. Cá nhân có phẩm chất đạo đức tốt, biết hy sinh cho lợi ích của dân tộc, nhân loại.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA