YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Quan điểm duy vật lịch sử coi “con người là sán phẩm của lịch sử” được hiểu như thế nào?

  • A. Con người cũng như động vật đều là sản phẩm của lịch sử tự nhiên, vì thế con người và động vật là như nhau.
  • B. Bản chất của con người đã được quy định bởi các quan hệ ở mỗi thời điểm nhất đinh, do đó nó không thay dổi.
  • C. Con ngưòi không thể làm chủ vận mạng của mình mà hoàn toàn lệ thuộc vào tính quy định của lịch sử.
  • D. Bản chất của con người cũng luôn thay đổi là do sự thay đổi của những môi quan hệ và điều kiện lịch sử cụ thể quy định.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA