• Câu hỏi:

  Theo quan điểm biện chứng duy vật, tiêu chuẩn của chân lý là gì?

  • A. Là tri thức đã được kiểm nghiệm, đồng thời được nhiều người công nhận.
  • B. Là tính phi mâu thuẫn, tính rõ ràng hiển nhiên của tư tưởng.
  • C. Là lời nói, việc làm của của các bậc vĩ nhân.
  • D. Là thực tiễn, cuộc sống của con người.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

 

 

CÂU HỎI KHÁC