• Câu hỏi:

  Nhận thức cảm tính có tính chất như thế nào?

  • A. Sinh động, cụ thể, trực tiếp, sâu sắc.
  • B. Trực tiếp, trừu tượng, khái quát, hời hợt.
  • C. Sinh động, trừu tượng, trực tiếp, sâu sắc.
  • D.  Sinh động, cụ thể, trực tiếp, hời hợt.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC