AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Luận điểm nào sau đây phù hợp với phép biện chứng duy vật?

  • A. Không phải hiện tượng nào cũng có nguyên nhân.
  • B. Mối liên hệ nhân quả chỉ tồn tại khi chúng ta nhận thức được nó.
  • C. Ý thức con người đã sáng tạo ra mối liên hệ nhân quả.
  • D. Ý thức con người không sáng tạo ra mối liên hệ nhân quả.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>