YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Theo phép biện chứng duy vật, phủ định biện chứng tất yếu dẫn đến điều gì?

  • A. Thủ tiêu toàn bộ cái cũ, sự tất thắng ngay của cái mới.
  • B. Sự vật cũ mất đi, sự phát triển tạm thời bị gián đoạn.
  • C. Sự phát triển của sự vật trên cơ sở kế thừa có chọn lọc từ cái cũ.
  • D.  Các phương án trả lời còn lại đều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA