YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Điều cơ bản nào cho phép phân biệt các giai cấp khác nhau trong xã hội?

  • A. Sự khác nhau về quan hệ đối với việc sở hữu tư liệu sản xuất
  • B. Sự khác nhau về phương thức và quy mô thu nhập. sản xuất.
  • C. Sự khác nhau về địa vị trong một trật tự kinh tế - xã hội.
  • D. Sự khác nhau về vai trò trong hệ thống tổ chức, quản lý sản xuất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA