YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Ý Thức xã hội có thể phân chia thành những cấp độ nào

  • A. Ý thức nhân loại, ý thức dân tộc và ý thức giai cấp.
  • B. Ý thức chung và ý thức riêng.
  • C. Ý thức thông thường và ý thức lý luận 
  • D.  Ý thức cá nhân và ý thức tập thể.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA