• Câu hỏi:

  Theo phép biện chứng duy vật, hiện tượng là gì?

  • A. Là cái xuyên tạc bản chất của sự vật.
  • B. Là một mặt của bản chất.
  • C. Là những biểu hiện cụ thể của bản chất ở những điều kiện cụ thể.
  • D.  Là hình thức của sự vật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

 

 

CÂU HỎI KHÁC