AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bổ sung để được một khẳng định đúng theo phép biện chứng duy vật: "Các sự vật, hiện tượng..."

  • A. Tồn tại biệt lập, tách rời nhau trong sự phát triển.
  • B. Chỉ có những quan hệ bề ngoài mang tính ngẫu nhiên.
  • C. Không thể chuyển hóa lẫn nhau trong những điều kiện nhất định.
  • D. Có mối liên hệ, quy định, ràng buộc lẫn nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA