YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Bổ sung để được một câu đúng theo quan điểm duy vật biện chứng: “Phản ánh là thuộc tính..."

  • A. Đặc biệt của các dạng vật chất hữu cơ.
  • B. Phổ biến của mọi dạng vật chất
  • C. Riêng của các dạng vật chất vô cơ.
  • D. Duy nhất của não người.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA