AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc trưng nào của kiến trúc thượng tầng trong xã hội có đối kháng giai cấp thể hiện rõ nét nhất?

  • A. Truyền thống của dân tộc.
  • B. Tư tưởng của giai cấp bị trị.
  • C. Tư tưởng của giai cấp thống trị.
  • D. Sự dung hòa giữa tư tưởng của giai cấp thông trị và tư tưỏng của giai cấp bị trị.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA