• Câu hỏi:

  Theo phép biện chứng duy vật, bán chất là gì?

  • A. Là tổng hựp tất cả các mặt, mối liên hệ tất nhiên, tưdng đối ổn  định bên trong sự vật.
  • B. Là phương thức tồn tại và phát triển của sự vậ tương đối bền vũng bên trong sự vật.
  • C.  Là tổng hợp tất cả những mặt, những yếu tố, quá trình tạo nên sự vật.
  • D. Các phương án trả lời còn lại đều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

 

 

CÂU HỎI KHÁC