• Câu hỏi:

  Phép biện chứng duy vật là khoa học nghiên cứu điều gì?

  • A. Sự vận động, phát triển của mọi sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy.
  • B. Mối liên hệ phổ biến và sự phát triển của mọi sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy.
  • C. Những quy luật phổ biến chi phối sự vận động và phát triển trong tự nhiên, xã hội và tư duy con người.
  • D. Thế giới quan khoa học và nhân sinh quan cách mạng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

 

 

CÂU HỎI KHÁC