YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Theo phép biện chứng duy vật, nội dung của sự vật là gì?

  • A.
   Là tất cả những thuộc tính lặp lại ở nhiều sự vật.
  • B. Là tổng hợp tất cả những mặt bản chất của sự vật.
  • C.  Là toàn bộ nhũng mặt, những yếu tố, quá trình tạo nên sự vật.
  • D. Là phương thức tồn tại và phát triển của sự vật, là mối liên hệ tương đối bền vững hên trong sự vật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA