YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Theo phép biện chứng duy vật, luận điểm nào sau đây sai?

  • A. Chất của sự vật phụ thuộc vào cấu trúc của sự vật.
  • B. Chất của sự vật phụ thuộc vào yếu tố cấu thành sự vật.
  • C. Chất của sự vật chỉ phụ thuộc vào số lượng các yếu tố cấu thành sự vật.
  • D. Chất của sự vật phụ thuộc vào đặc tính cơ bản của sự vật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA