AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhận thức lý tính có tính chất như thế nào?

  • A. Trừ tượng, gián tiếp, khái quát, hời hợt.
  • B. Trừu tượng, trực tiếp, khái quát, sâu sắc.
  • C.  Sâu sắc, trừu tượng, gián tiếp, khái quát.
  • D. Sinh động, trừu tượng, gián tiếp, sâu sắc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>