• Câu hỏi:

  Theo phép biện chứng duy vật, luận điểm nào sai?

  • A. Phủ định của phủ định mở đầu một chu kỳ mới trong sự phát triển của sự vật.
  • B. Phủ định của phủ định kết thúc sự phát triển của sự vật.
  • C.  Phủ định của phủ định kết thúc một chu kỳ phát triển của sự vật.
  • D. Phủ định của phủ định làm cho sự vật dương như quay trở lại ban đầu nhưng trên cơ sở cao hơn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

 

 

CÂU HỎI KHÁC