YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Qui luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập chỉ rõ phương diện nào của sự vận động và phát triển?

  • A. Khuynh hướng của sự vận động và phát triển.
  • B. Nguồn gốc và động lực của sự vận động và phát triển.
  • C. Cách thức của sự vận động và phát triển.
  • D. Nội dung của sự vận động và phát triển.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA