AMBIENT
 • Câu hỏi:

  C.Mác viết: “Tôi coi sự phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội là một quá trình lịch sử - tự nhiên”, được hiểu theo nghĩa nào sau đây?

  • A. Sự phát triển của các HT KT-XH cũng giống như sự phát triển của tự nhiên, chỉ xảy ra bên ngoài hoạt động có ý thức của con người.
  • B. Sự phát triển của các HT KT-XH chỉ tuân theo quy luật khách quan của xã hội.
  • C. Sự phát triển của các HT KT-XH vừa tuân theo các quy luật chung của xã hội vừa bị chi phối bởi điều kiện cụ thể của mỗi quốc gia, dân tộc.
  • D. Sự phát hiển của các HT KT-XH chỉ tuân theo các quy luật chung.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>