AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điều nào sau đây thể hiện mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến truc thượng tầng

  • A. Kiến trúc thượng tầng quyết định cơ sở hạ tầng; cơ sở hạ tầng có tính độc lập tương đối so với kiến trúc thượng tầng và tác động trở lại kiến trúc thượng tầng.
  • B. Cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng; kiến trúc thượng tầng có tính độc lập tương đối so với cơ sở hạ tầng và tác động trở lại cơ sở hạ tầng.
  • C. Tùy từng trường hợp mà cơ sở hạ tầng quyết dinh kiến trúc thượng tầng, hay kiến trúc thượng tầng quyết định cơ sở hạ tầng.
  • D. Cơ sở hạ tầng quyết định trực tiếp kiến trúc thượng tầng; kiến trúc thượng tầng quyết định gián tiếp cơ sở hạ tầng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA