YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Vì sao đứng im mang tính tương đối?

  • A. Vì nó chỉ xảy ra trong ý thức.
  • B.  Vì nó chỉ xảy ra trong một mối quan hệ nhất định, đối với một hình thức vận động xác định
  • C.  VI nó chỉ xảy ra trong một sự vật nhất định.
  • D.  Vì nó chỉ là quy ước của con người.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA