• Câu hỏi:

  Triết học Mác - Lênin ra đời trong điều kiện kinh tế - xã hội nào?

  • A. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa đã trở thành phương thức sản xuất thống trị.
  • B.  Phương thức sản xuất tư bản chú nghĩa mới xuất hiện.
  • C. Chủ nghĩa tư bản đã trở thành chủ nghĩa đế quốc.
  • D. Các phương án trả lời còn lại đều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

 

 

CÂU HỎI KHÁC