YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, ý thức có vai trò gì?

  • A. Tác động đến vật chất thông qua hoạt động thực tiễn của con người.
  • B. Có khả năng tự chuyển thành hình thức vật chất nhất định để tác dộng vào hình thức vật chất khác.
  • C. Tác động trực tiếp đến vật chất.
  • D. Không có vai trò đối với vật chất, vì hòan tòan phụ thuộc vào vật chất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA