• Câu hỏi:

  Khi xem xét sự vật, quan điểm phát triển yêu cầu điều gì?

  • A. Phải thấy được sự vật sẽ như thế nào trong tương lai.
  • B. Phải xem xét sự vật trong sự vận động, phát triển của chính nó.
  • C. Phải thấy được sự tiến bộ mà không cần xem xét những bước thụt lùi của sự vật.
  • D. Các phương án trả lời còn lại đều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

 

 

CÂU HỎI KHÁC