YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Theo phép biện chứng duy vật, định nghĩa nào sau đây đúng?

  • A. Chân lý là lý luận của kẻ mạnh.
  • B. Chân lý là tri thức rõ ràng, trong sáng, không có một tí nghi ngờ nào cả.
  • C. Chân lý là tri thức phù hợp với khách thể mà nó phản ánh và được kiểm nghiệm qua thực tiễn.
  • D. Chân lý là tư tưởng được nhiều người thừa nhận là đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA