YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Điều kiện cơ bản để ý thức xã hội có thể tác động đến tồn tại xã hội là gì?

  • A. Hoạt động thực tiễn của con người
  • B. Ý thức xã hội phải có tính vượt hước.
  • C.  Chuẩn bị đầy đủ những điều kiện vật chất.
  • D. Ý thức xã hội phù hợp với tồn tại xã hội.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA