YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chủ nghĩa duy vật (CNDV) nào đồng nhất vật chất nói chung với một dạng hay một thuộc tính cụ thể của nó?

  • A. CNDV biện chứng.
  • B. CNDV siêu hình thế kỷ 17-18.
  • C.  CNDV trước Mác.
  • D.  CNDV tự phát thời cổ đại.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA