YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Lực lượng sản xuất bao gồm các yếu tố nào?

  • A. Tư liệu sản xuất và người lao động.
  • B. Tư liệu sản xuất, công cụ lao động và người lao động.
  • C. Tư liệu sản xuất, công cụ lao động, người lao động và phương tiện lao động.
  • D. Tư liệu sản xuất, công cụ lao động, người lao động, phương tiện lao động và đối tượng lao động.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA