AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Con đường biện chứng cửa quá trình nhận thức phải diễn ra như thế nào?

  • A. Từ nhận thức lý tính đến nhận thức cảm tính.
  • B. Từ trực quan sinh động dến tư duy trừu tượng, từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn,
  • C. Từ tư duy trừu tượng đến trực quan sinh động, từ trực quan sinh động đến thực tiễn.
  • D. Từ trực quan sinh động đến thực tiễn, từ thực tiễn đến tư duy trừu tượng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>