YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Theo quan điểm duy vật biện chứng, quá trình ý thức diễn ra dựa trên cơ sở nào?

  • A. Trên cơ sở trao đổi thông tin một chiều từ đối tượng đến chủ thể.
  • B. Trên cơ sở trao đổi thông tin hai chiều từ chủ thể đến khách thể và ngược lại
  • C. Trên cơ sở trao đổi thông tin một chiều từ chủ thể đến khách thể.
  • D. Các phương án trả lời còn lại đều sai.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA