• Câu hỏi:

  Tính đối kháng của kiến trúc thương tầng, xét cho cùng, do cái gì qui định?

  • A. Sự xung đột gây gắt về quan điểm, lối sông.
  • B. Mâu thuẫn đối kháng giữa các giai cấp.
  • C.  Tranh giành quyết hệt quyền lực chính trị.
  • D. Sự đối kháng toong cơ sở hạ tầng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC