YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Từ nội dung nguyên lý về mối liên hệ phổ biến của phép biện chứng duy vật chúng ta rút ra những nguyên tác phương pháp luận nào cho họat động nhộn thức và thực tiễn?

  • A. Nguyên tắc phát triển, nguyên tắc toàn diện.
  • B. Nguyên tắc toàn diện, nguyên tắc lịch sử - cụ thể.
  • C. Nguyên tắc lịch sử - cụ thể, nguyên tắc phát triển.
  • D. Nguyên tắc toàn diện, nguyên tắc lịch sử - cụ thể, nguyên tắc phát triển.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA