• Câu hỏi:

  Xét về bản chất, ý thức là gì?

  • A. Sự phản ánh năng động, sáng tạo hiện thực khách quan vào óc con người, dựa trên các quan hệ xã hội.
  • B. Hình ảnh chủ quan của thế giới tự nhiên khách quan.
  • C. Hiện tưựng xã hội, mang bản chất xã hội và chỉ chịu sự chi phối bởi các quy luật xã hội.
  • D. Đời sống tâm linh của con người có nguồn gốc sâu xa từ Thượng dế.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

 

 

CÂU HỎI KHÁC